ŚCW jest współorganizatorem panelu pt. "Atrakcyjność gospodarcza i rekreacyjna miast – możliwości zagospodarowania zbiorników wodnych", który odbędzie się podczas 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
19 października 2018 r. o godz. 11.30-13.00.
Możliwość rejestracji pod adresem:
https://ekmsp.eu/visitor/register

Serdecznie zapraszamy!

Tematyka panelu:

• Śląsk pojezierzem? Zasoby wodne. Jakość wód.
• Potencjał dziedzictwa hydrotechnicznego, biogospodarczego i turystycznego śląskiego pojezierza.
• Zieleń w mieście a gospodarowanie wodą. Nowe aspekty zarządzania wodą w miastach – „deszcze niespokojne kontra miejski beton”. Wykorzystanie potencjału zbiorników wodnych do rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury śląskich miast – Czy jest to możliwe?
• Samorząd, mieszkańcy, przedsiębiorstwa - Wspólny interes, konieczny dialog. Rozwiązania techniczne i dobre praktyki gospodarowania wodami – trendy w architekturze i urbanistyce.
• Wyzwania w zarzadzaniu wodami w mieście - edukacja społeczne. Nowoczesne metody edukacji i promocji. Jak zmotywować i zaangażować mieszkańców do działania?
• Zrównoważona gospodarka wodna sposobem na minimalizację skutków zmian klimatycznych na terenach zurbanizowanych

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):

• dr Andrzej Woźnica, Dyrektor Śląskiego Centrum Wody
• dr inż. Arch. Justyna Gorgoń, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ekspert w zakresie przekształcenia środowiska zurbanizowanego
• Barbara Lampart, Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska UM Katowice
• dr Leszek Trząski, Wicedyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego
• Artur Wójcik, Kierownik Zlewni Białej Przemszy

Moderator: 

• dr hab. Edyta Sierka, Prodziekan  ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.


 

Pracownicy ŚCW występując na licznych seminariach i konferencjach przedstawiają nowoczesne metody zarządzania zasobami wodnymi oparte na wiedzy. Wśród tych metod można wyróżnić: analizy wielkoobszarowe zlewni i parametrów fizyko-chemicznych zbiorników, analizy danych historycznych, tworzenie modeli matematycznych ekosystemu zbiornika, wykorzystanie metodyki DPSIR. W ostatnim czasie zaprezentowane zostały referaty na następujących wydarzeniach:

  • Seminarium „Stan i zagrożenia Środowiska Naturalnego”, Główny Urząd Statystyczny i Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego – Katowice, 11 października 2018 r. – wykład: A. Woźnica, D. Absalon, B. Łozowski, A. Pasierbiński, M. Libera, R. Ulańczyk „Nowoczesne metody analizy środowiska wodnego”.
  • Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania, Obserwatorium – Technologie dla Ochrony Środowiska, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach – III Panel dyskusyjny pn. Technologie dla ochrony środowiska – biotechnologie w ochronie środowiska, Katowice, 5 października 2018 r. . – wykład: A. Woźnica, D. Absalon, B. Łozowski, M. Libera, R. Ulańczyk „Nowoczesne narzędzia do monitorowania i oceny stanu wód powierzchniowych”.
  • IV Dni Energii Miasta Katowice Black To Green – Katowice, 21-22 września 2018 r. – wykład: A. Woźnica, D. Absalon, B. Łozowski, M. Libera, R. Ulańczyk „Zrównoważone gospodarowanie wodami – sposób na zmiany klimatu”.
  • XXVI Ogólnopolska Akademicka Konferencja Metodyczna Ochrona Środowiska – Katowice, 4-6 września 2018 r. – wykład: A. Woźnica, D. Absalon, B. Łozowski, M. Libera, R. Ulańczyk „Modelowanie matematyczne ekosystemów jako element analizy DPSIR”.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć.

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z informacją nt.
KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ „KANAŁ ŚLĄSKI I DROGA WODNA GÓRNEJ WISŁY – SZANSE I WYZWANIA”

Informacja dostępna pod TYM LINKIEM.

 

W nocy z 2 na 3 czerwca nad Goczałkowicami przeszedł deszcz nawalny. Rozpoczął się o godzinie 2:03, skończył o godzinie 8:50. W ciągu 6 godzin i 47 minut spadło łącznie 153,67 mm deszczu. Maksymalne natężenie deszczu odnotowano o godzinie 4:25 i wynosiło 189,9 mm/h. Deszcz został zarejestrowany przez stację pogodową  Projektu ZiZOZap (Śląskie Centrum Wody UŚ), wyposażoną w distrometr optyczny (Parsivel® OTT Messtechnik, Niemcy) na bazie lasera, do jednoczesnego pomiaru wielkość i prędkość kropel opadów.

W dniach 13-15 czerwca w Goczałkowicach odbył się obóz naukowy Międzywydziałowego Koła Naukowego "Elementum" przy Śląskim Centrum Wody UŚ. W obozie uczestniczyło siedmiu studentów. Celem obozu było praktyczne wykorzystanie wiedzy dotyczące stosowania technik sonarograficznych, zebranie danych dotyczących głębokości Zbiornika Łąka i Zbiornika Goczałkowickiego. Ze względu na konieczność uzyskania danych na płytkich obszarach zbiorników, sonary były umieszczane na kajakach. W ciągu trzech dni zebrano dane z obszarów cofek zbiorników i wypłyceń w rejonie zatoki Bajerki Zbiornika Goczałkowickiego.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć.

Studenci Międzywydziałowego Koło Naukowego "Elementum" przy Śląskim Centrum Wody przygotowali stanowisko edukacyjne na Festiwalu Nauki w GEOsferze w Jaworznie. W czasie prelekcji i pokazów zaprezentowano ciekawe informacje nt.: wody i jej właściwości fizyczno-chemicznych, roli wody w ekosystemach wodnych i lądowych oraz ryb występujących w Polsce. Na zakończenie można było wziąć udział w teście wiedzy i otrzymać drobny upominek. Na stanowisku można było uzyskać informacje dotyczące działalności Śląskiego Centrum Wody UŚ. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wizytę na naszym stanowisku. Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć.

Dr Andrzej Woźnica, dyrektor ŚCW, poprowadził kolejny cykl zajęć dotyczących zasad prowadzenia monitoringu wód dla Studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Zajęcia odbywały się na łodzi badawczej Uśka na Zbiorniku Goczałkowickim. W programie ćwiczeń znalazło się również miejsce na przedstawienie pozytywnego wpływu prawidłowo prowadzonej gospodarki rybackiej na jakość wody. Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć.

Pracownicy Śląskiego Centrum Wody i Studenci Koła Naukowego "Elementum" przy ŚCW przeprowadzili 25 kwietnia pomiary ukształtowania dna stawów i kanałów znajdujących się na obszarze Zabytkowego Parku Pszczyńskiego. W ich efekcie powstała mapa batymetryczna zaprezentowana poniżej. Pomiary prowadzone w ramach projektu Studenckiego Koła Naukowego, są wstępem do badań mających na celu określenie jakości wody i modelowania numerycznego tych zbiorników.

 

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć.