Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach zostało utworzone przez JM Rektora UŚ 21 września 2017 r. Centrum jest, międzywydziałowym zespołem badawczym prowadzącym działalność badawczą, rozwojową, wdrożeniową, popularyzatorską i dydaktyczną związaną z wodami i gospodarką wodną. Członkami założycielami ŚCW są Wydziały Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk o Ziemi. Centrum jest otwarte na współpracę z pracownikami naukowymi i dydaktycznymi, zespołami naukowymi i aplikacyjnymi Uniwersytetu. Zaprasza również do współpracy zespoły badawcze spoza Uniwersytetu. Centrum powstało jako efekt realizacji i komercjalizacji projektu ZiZOZap, którego koordynatorem i głównym wykonawcą był Uniwersytet Śląski.
Tematyka badawczo-dydaktyczna Centrum obejmuje liczne dziedziny nauki w tym w szczególności związane z fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i ekologicznymi aspektami wód, potamologię, limnologię, hydrogeologię, hydrometeorologię, hydrochemię, hydrobiologię, chemometrię oraz inne obszary dotyczące wód i środowiska. Jednym z najważniejszych zadań Centrum jest koordynacja interdyscyplinarnych badań prowadzonych na Uniwersytecie i u partnerów w obszarach związanych z wodą, środowiskami  związanymi z wodami.
Cele jakie stawia przed sobą zespół Centrum to pozyskiwaniu środków na badania i prowadzenie projektów badawczych związanych szeroko pojętą gospodarką wodną. Centrum ma być również ważnym ogniwem łączącym naukę z gospodarką, poprzez komercjalizację wyników działalności Centrum a także prowadzenie działalności komercyjnej związanej z wykorzystaniem kompetencji ekspertów w kreowanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących gospodarki wodnej.
Centrum chce być inicjatorem nowych programów nauczania, uwzględniających najnowsze osiągnięcia badawcze i technologiczne, aktualne i przyszłe wyzwania środowiskowe oraz unijne i krajowe uregulowania prawne. Ważnym elementem działalności Centrum ma być działalność dydaktyczna związana z realizowaną tematyką badawczą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podmiotów zewnętrznych (w tym szkół). Równolegle z powołaniem ŚCW powołano Międzywydziałowe Koło Naukowe, działające przy Centrum, które ma wspierać zespoły naukowców w trakcie prowadzenia badań. W ramach tej działalności Studenci będą pozyskiwać nowe kompetencje, w prowadzeniu badań wykorzystywanych do przygotowania różnego rodzaju prac naukowych.  
Zespół tworzący ŚCW na duże doświadczenie związane z badaniami wody zdobyte w trakcie realizacji projektu ZiZOZap na zbiorniku Goczałkowickim jak również w okresie utrzymania trwałości projektu. W tym okresie realizował liczne prace zlecane przez Urzędy miast: Jaworzno na zbiorniku Sosina czy w Tychach na zbiorniku Paprocany; realizował ekspertyzy dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach dotyczące oceny stanu wód zlewni Kłodnicy.
Naturalnym obszarem działania Centrum jest Województwo śląskie na obszarze którego znajduje się prawie 16 tys. zbiorników wodnych o łącznej powierzchni prawie 200 km2. Te zbiorniki tworzą jeden z bardziej ujeziornionych obszarów nazwanych przez śp. profesora Andrzeja Jankowskiego Górnoślaskim Pojezierzem Antropogenicznym. Wiele z nich to niezwykle cenne z punktu widzenia urbanistyki zbiorniki śródmiejskie, płytkie o nieuregulowanej gospodarce wodnej narażone na degradację wymagają racjonalnego zarządzania środowiskowego. Centrum pragnie rozwijać swoją działalność również poza obszarem Śląska wykorzystując zdobyte doświadczenie do realizacji projektów w Polsce i za granicą.


Kompetencje zespołu Śląskiego Centrum Wody - KLIKNIJ.

 

 

Śląskie Centrum Wody UŚ współpracuje z wieloma instytucjami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami zajmującymi się gospodarką wodną i ochroną środowiska oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zapraszamy do nawiązywania współpracy ze Śląskim Centrum Wody UŚ.

 

Śląskie Centrum Wody podjęło stałą współpracę z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem badawczym w Warszawie (ios.edu.pl).

 

dr hab. Andrzej Woźnica

Dyrektor ŚCW UŚ

Pracownik Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalista w dziedzinie biochemii i ochrony środowiska. Zajmuje się biotechnologią środowiska, biodetekcją oraz problemami zarządzania środowiskiem zbiorników wodnych. Lider zespołu, który opracował Automatyczny Biodetektor Toksyczności Ogólnej Wody – ABTOW, urządzenie do monitorowania jakości wody. Zastępca koordynatora projektu Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego – ZiZOZap (POIG 2010-2014). Obecnie odpowiedzialny za proces wdrożenia produktów projektu ZiZOZap. Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych m.in. w Chemosphere, PlosOne, Gospodarce Wodnej.

 

dr hab. Damian Absalon

Z-ca Dyrektora ŚCW UŚ

Pracownik Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

   

dr Bartosz Łozowski

Stały współpracownik ŚCW UŚ

Pracownik Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalista w dziedzinie fizjologii zwierząt i ekotoksykologii.

Zajmuje się numerycznym modelowaniem ekosystemów wodnych oraz zarządzaniem środowiskami wodnymi i z wodami związanymi. W pracy łączy fascynację technikami informatycznymi z wiedzą biologiczną. Prowadzi badania, z których większość ma charakter wdrożeniowy – wymagające: współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, umiejętności prowadzenia dialogu ze zleceniodawcą, zarządzania projektami i konieczności ochrony własności intelektualnej (zgłoszenia patentowe). Jest jednym z organizatorów ŚCW. Posiada certyfikat PRINCE2® Foundation, patent sternika motorowodnego. Jako swoje hobby wskazuje narciarstwo zjazdowe i słuchanie muzyki (a czasem również grę na perkusji).

 

Członkowie Komitetu Sterującego ŚCW:

prof. dr hab. Andrzej Noras - Prorektor ds. Badań Naukowych UŚ

mgr Dariusz Laska - p.o. Zastępcy Kanclerza UŚ

prof. dr hab. Leszek Marynowski - Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi

dr hab. Edyta Sierka - Prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

dr hab. Mariola Krodkiewska - Członek Komitetu Sterującego

dr hab. Danuta Wojcieszyńska - Członek Komitetu Sterującego

dr Magdalena Matysik - Członek Komitetu Sterującego

dr hab. prof. UŚ Andrzej Witkowski - Członek Komitetu Sterującego